Vedtægter

Vedtægter i pdf-format

Vedtægter for DANSK HYRDEHUNDE KLUB

 

§ 1

Klubbens navn er “DANSK HYRDEHUNDE KLUB” (Specialklub for arbejdende hyrdehunde). Klubbens hjemsted er Danmark.

 

§ 2

Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser og prøver, samt foranledige at der føres et prøveregister for de hunde, der deltager ved DANSK HYRDEHUNDE KLUB’s prøver for arbejdende hyrdehunde.

 

§ 3

Alle, som er interesserede i, og som aktivt støtter klubbens formål, kan blive medlemmer. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder klubbens formål eller på anden måde skader klubbens arbejde. Eksklusion kan ankes ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 4

Der kan efter behov etableres lokalforeninger, der kan forestå den lokale træning i samarbejde med DANSK HYRDEHUNDE KLUB.

 

§ 5

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden, og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsesmedlemmer afgår på skift med 3 på ulige og 2 på lige årstal. Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide, indtræder en suppleant i stedet. Suppleanten sidder herefter, indtil det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode er udløbet. Der vælges en revisor for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med: En formand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede ved bestyrelsesmøderne. Der føres forhandlingsprotokol ved hvert bestyrelsesmøde og den underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

 

§ 6

Klubbens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab og forslag til medlemskontingent til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen orienterer om gebyrer for kurser, prøver, registreringer og klubbens budget for det kommende år. Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne økonomisk, udover hvad der er vedtaget på en generalforsamling.

 

§ 7

Bestyrelsen udarbejder arbejdsprogram for klubbens aktiviteter, samt regler for avl i klubbens regi og regler for prøver og konkurrencer.

 

§ 8

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 1. august. Forslaget vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen og optages på dagsordenen. Der kan kun vedtages forslag, der er optaget på dagsordenen.

 

§ 9

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og skal afholdes inden oktober måneds udgang. Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ske pr E-mail mindst 14 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.
Såfremt et medlem ikke har en E-mailadresse, er det det pågældende medlems eget ansvar at meddele dette til klubben og samtidig oplyse den postadresse, hvortil indkaldelsen kan ske pr. brev.
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

   1. Valg af dirigent.
   2. Beretning ved formanden.
   3. Regnskab ved kassereren.
   4. Budget og fastsættelse af årskontingent.
   5. Orientering om arbejdsprogram og regler ifølge § 7.
   6. Indkomne forslag.
   7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
   8. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
   9. Eventuelt

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 1/3 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. Indkaldelsen skal ske i medlemsbrev mindst 14 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.

 

§ 11

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Ændringsforslag skal meddeles i indkaldelsen.

 

§ 12

Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt det vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Klubbens aktiver anvendes efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelser.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den, 20. september 2003